Zaposlitev & delo

Nevrolog
 • Nevrolog
 • LjubljanaNedoločen čas polni delovni časZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 (E018021) ZA POTREBE NEVROLOŠKE KLINIKE, KLINIČNEGA ODDELKA ZA BOLEZNI ŽIVČEVJA - M/Ž ; DIAGNOSTICIRANJE, ZDRAVLJENJE IN REHABILITACIJA BOLNIKOV NA TERCIARNI RAVNI, V SKLADU S SPECIALIZACIJO, STROKOVNIMI

  STANDARDI IN POKLICNO ETIČNIMI MERILI, IZVAJANJE SPECIALNIH MEDICINSKO-TEHNIČNIH POSEGOV IN DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, VODENJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE, PREDPISOVANJE ZDRAVIL IN MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV, STALNO STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE IN SPREMLJANJE RAZVOJA MEDICINSKE STROKE
Pravni svetovalec
 • Pravni svetovalec
 • LjubljanaNedoločen čas polni delovni časVIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) – STROKOVNI SODELAVEC - M/Ž ; PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI SODNIK, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE,

  SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE PRAKSE TUJIH SODIŠČ TER TUJE STROKOVNE LITERATURE,

  SPREJEMANJE VLOG IN IZJAV STRANK NA ZAPISNIK, ZASLIŠEVANJE STRANK, PRIČ IN IZVEDENCEV PO NAROČILU SODNIKA V POSAMEZNIH ZADEVAH IZVEN GLAVNE OBRAVNAVE, OPRAVLJANJE PRIPRAV NA GLAVNO OBRAVNAVO, VODENJE OBRAVNAV,

  IZVRŠEVANJE ZADEV UPRAVE ORGANA,

  VODENJE IN KOORDINIRANJE DELA OSEBJA ORGANA,

  PRIPRAVA SPLOŠNIH AKTOV IN DRUGIH STROKOVNIH TER ORGANIZACIJSKIH GRADIV IN NAVODIL ORGANA,

  OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH DEL SKLADNO S PREDPISI, KI UREJAJO POSTOPEK NA POSAMEZNEM PODROČJU, IN MATERIALNIMI PREDPISI,

  POROČANJE SODNIKU IN IZDELAVA OSNUTKOV SODNIH ODLOČB,

  SPREJEM ODLOČITEV IN PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG ZA NAJPOMEMBNEJŠE ODLOČITVE NA PODROČJU DELOVANJA ORGANA,

  PRIPRAVA POMEMBNEJŠIH POROČIL, ANALIZ IN INFORMACIJ, STROKOVNIH REFERATOV, PRAVNIH MNENJ IN VLOG,

  ZASLIŠANJA STRANK, SESTAVA ZAPISNIKOV O ZASLIŠANJU, SESTAVA OSNUTKOV ODLOČB, SKLEPOV IN ODREDB,

  PISANJE ZAPISNIKOV IN SPREMLJANJE IZVAJANJA SKLEPOV KOLEGIJEV VODIJ ODDELKOV.
Pravni svetovalec
 • Pravni svetovalec
 • LjubljanaNedoločen čas polni delovni časSVETOVALEC V PRAVOSODJU V URADU PREDSEDNIKA III - M/Ž ; IZVRŠEVANJE ZADEV UPRAVE ORGANA,

  SODELOVANJE PRI IZVAJANJU PRAVNIH NALOG V URADU PREDSEDNIKA,

  PRIPRAVA POTREBNIH LISTIN IN DOKUMENTOV ZA VODENJE ENOSTAVNEJŠIH POSTOPKOV IN ODLOČANJE PRI ENOSTAVNEJŠIH ZADEVAH,

  PRIPRAVA IN IZDAJANJE SKLEPOV TER ENOSTAVNEJŠIH ODLOČB PO ODREDBI PREDSEDNIKA SODIŠČA, DIREKTORJA SODIŠČA IN STROKOVNEGA SODELAVCA V URADU PREDSEDNIKA,

  IZDELAVA ODREDB IN OPRAVLJANJE STROKOVNIH DEL V ZADEVAH SODNE UPRAVE,

  VODENJE NAJPOMEMBNEJŠIH PREDPISANIH IN POTREBNIH EVIDENC, OBDELAVA PODATKOV,

  PRIPRAVA SPLOŠNIH AKTOV IN DRUGIH STROKOVNIH TER ORGANIZACIJSKIH GRADIV IN NAVODIL ORGANA,

  OPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNO – TEHNIČNIH DEL V ZVEZI Z IZDANIMI PISANJI ORGANA.
Strokovni sodelavec za logistiko
 • Strokovni sodelavec za logistiko
 • LjubljanaDoločen čas, 6 mesecevpolni delovni časOBRAČUNSKI REFERENT - M/Ž ; IZVAJANJE ADMINISTRATIVNE PODPORE V ODDELKU, OPRAVLJANJE OBRAČUNSKIH DEL IN VODENJE EVIDENCE V SKLADU S PROTOKOLOM LOGISTIČNIH PROCESOV ZA SPREJEM IN IZDAJO BLAGA, IZVAJANJE OBRAČUNA ZA OPRAVLJENE STORITVE IN IZDAJA FAKTUR, SODELOVANJE PRI REŠEVANJU REKLAMACIJ, SKRB ZA PRAVILEN PRETOK DOKUMENTACIJE, ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE, ODGOVARJANJE ZA OPRAVLJANJE NALOG NA PODROČJU VARSTVA PRI DELU IN POŽARNE VARNOSTI.
Gozdar traktorist
 • Gozdar traktorist
 • CerknicaNedoločen čas polni delovni časGOZDNI TRAKTORIST - M/Ž ; SKRB ZA OPREMO (PREGLED IN VZDRŽEVANJE), IZVLEKA GOZDNEGA DREVJA, IZVAJANJE GOZDNEGA REDA, OSTALE NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA
Voznik tovornjaka
 • Voznik tovornjaka
 • CerknicaNedoločen čas polni delovni časVOZNIK TOVORNIH VOZIL - M/Ž ; VOŽNJA TOVORNIH VOZIL, NAKLADANJE, RAZKLADANJE MATERIALA, OSTALA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA
Tehnik za gradbeništvo
 • Tehnik za gradbeništvo
 • CerknicaNedoločen čas polni delovni časKOMERCIALIST GRADBENIH DEL - M/Ž ; PRIPRAVA POPISOV DEL, PREGLED IN ANALIZA PRISPELIH POVPRAŠEVANJ, OBLIKOVANJE PONUDBENIH KALKULACIJ, PRIDOBIVANJE NOVIH STRANK IN SKRB ZA OBSTOJEČE, OSTALA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA
Strojnik gradbene mehanizacije
 • Strojnik gradbene mehanizacije
 • CerknicaNedoločen čas polni delovni časSTROJNIK TGM - M/Ž ; UPRAVLJANJE IN SKRB ZA TEŽKO GRADBENO MEHANIZACIJO, IZKOPI, NASIPI, PRENOS TEŽJIH BREMEN, OSTALE NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA
Oblikovalec plastike
 • Oblikovalec plastike
 • Ilirska BistricaDoločen čas, 3 mesecepolni delovni časOBLIKOVALEC PLASTIKE, MONTER - I. - M/Ž ; SEZN. S TEHN. DOK., IZD. ZAHT. IZD. IZ PLASTIKE, VODENJE ENOST. MONTAŽ, IZD. IN MONT. IZD. IZ DEJAVNOSTI, PREIZK. IZD.,SERVISIRANJE POD STR. NADZOROM, VARJENJE PLASTIKE, KLJUČAVNIČARSKA DELA, MONTAŽA NA TERENU, VODENJE MONT. DOK., VOŽNJA VILIČARJA.
Komercialist za prodajo
 • Komercialist za prodajo
 • CerknicaNedoločen čas polni delovni časKOMERCIALIST - PRIPRAVA DELA - M/Ž ; SLEDENJE JAVNIM RAZPISOM, PRIPRAVA PONUDB, PRIPRAVA IN USKLADITEV IZVAJALSKIH POGODB, OSTALA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA
Kalkulant in normirec materialov
 • Kalkulant in normirec materialov
 • CerknicaNedoločen čas polni delovni časKALKULANT GRADBENIH DEL - M/Ž ; PRIPRAVA POPISOV DEL, PREGLED IN ANALIZA PRISPELIH POVPRAŠEVANJ, USKLAJEVANJE TEHNIČNIH ZADEV Z ODJEMALCI, OBLIKOVANJE PONUDBENIH KALKULACIJ, CEN IN IZDELAVA PONUDB, IZDELAVA POROČIL (TEDENSKIH, MESEČNIH), ORGANIZIRANJE TERMINSKIH PLANOV, OSTALA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA
Menedžerji za raziskave in razvoj
 • Menedžerji za raziskave in razvoj
 • RibnicaDoločen čas, 48 mesecev oz. za čas trajanja mandatpolni delovni časDIREKTOR/ICA SLOVENSKEGA REGIONALNO RAZVOJNEGA SKLADA - M/Ž ; ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE SLOVENSKEGA REGIONALNO RAZVOJNEGA SKLADA, VODENJE IN ORGANIZIRANJE DELA TER POSLOVANJA SLOVENSKEGA REGIONALNO RAZVOJNEGA SKLADA.
Strokovni sodelavec za koordinacijo projektov
 • Strokovni sodelavec za koordinacijo projektov
 • Novo mestoDoločen čas, 12 mesecevpolni delovni časVODJA PROJEKTIVE IN INŽENIRINGA - M/Ž ; RAZVOJ PROCESA PROJEKTNEGA VODENJA, ZAGOTAVLJANJE ZNANJ IN VEŠČIN VODIJ PROJEKTOV, VPELJAVA INDIKATORJEV PROCESA PROJEKTNEGA VODENJA, KADROVSKO VODENJE IN USMERJANJE SLUŽBE, SODELOVANJE PRI IZDELAVI PONUDB, KALKULANTSKA PODPORA, ODGOVORNOST ZA VSE VRSTE PROJEKTOV STROJNIH INSTALACIJ.
Varilci ipd.
 • Varilci ipd.
 • ČrnomeljNedoločen čas polni delovni časVARILEC - M/Ž ; UPRAVLJANJE Z VARILNIMI APARATI, POTRJEVANJE DELOVNIH NALOGOV, IZVAJANJE KONTROLE KAKOVOSTI PROCESOV IN IZDELKOV, BRUŠENJE, ŽAGANJE, VARJENJE IN SESTAVLJANJE IZPUŠNIH SISTEMOV, SKRB ZA ČISTO IN UREJENO DELOVNO OKOLJE, IZVAJANJE DEL PO TEHNOLOŠKEM POSTOPKU.
Gozdar sekač
 • Gozdar sekač
 • CerknicaNedoločen čas polni delovni časGOZDNI SEKAČ - M/Ž ; SEČNJA IN IZDELAVA GOZDNEGA DREVJA, SKRB ZA OPREMO, IZVAJANJE GOZDNEGA REDA, OSTALA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA
Blagovni manipulant
 • Blagovni manipulant
 • LjubljanaDoločen čas, 3 mesecepolni delovni časBLAGOVNI REFERENT - M/Ž ; VODENJE EVIDENC O PREJETEM IN IZDANEM BLAGU S TEHTANJEM,

  OCENJEVANJE IN PRIPRAV A NAROČIL ZA DOPOLNITEV ZALOG,

  SKRB ZA USTREZNE ODPISE BLAGA,

  SPROTNO USKLAJEVANJE KNJIGOVODSKEGA STANJA Z DEJANSKIM STANJEM ZALOG – INVENTURNI POPISI,

  VODENJE EVIDENC OSNOVNIH SREDSTEV IN MATERIALNIH STROŠKOV,

  VODENJE BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA (SPREJEM PLAČIL, IZDAJA GOTOVINE, KNJIŽENJE PREJEMKOV IN IZDATKOV, IPD.),

  IZDAJA PRODAJNIH DOKUMENTOV, KOT NPR. DOBAVNICE, RAČUNI, IPD.

Delovodja gradbeništva
 • Delovodja gradbeništva
 • CerknicaNedoločen čas polni delovni časVODJA GRADBIŠČA - M/Ž ; ORGANIZIRANJE IN KOORDINIRANJE DEL TER GRADBENIH DELAVCEV, PREUČITEV IN NADZOR POTEKA DEL, NADZOR GRADBIŠČ IN KOORDINIRANJE DELA, NADZOR AKTIVNOSTI GRADBENIH DELAVCEV, OSTALE NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA
Mizar
 • Mizar
 • RibnicaDoločen čas, 12 mesecevpolni delovni časMIZAR - M/Ž ; DELO NA OBDELOVALNIH STROJIH, BRUSILKA, CNC STROJIH, STRUŽNICA
Strojepisci in urejevalci besedil
 • Strojepisci in urejevalci besedil
 • TrebnjeNedoločen čas polni delovni časSODNI ZAPISNIKAR V-I - M/Ž ; PISANJE PO NEPOSREDNEM DIKTATU NA GLAVNIH OBRAVNAVAH, NAROKIH, ZASLIŠANJIH NA SEDEŽU ORGANA IN NA ZUNANJEM POSLOVANJU SODIŠČA, SAMOSTOJNO SESTAVLJANJE DOPISOV, SKLEPOV, ODREDB, SAMOSTOJNA OPRAVILA V ZVEZI Z VABLJENJEM NA GLAVNO OBRAVNAVO, NAROKE IN ZASLIŠANJA, ODPRAVLJANJE SODNIH PISANJ IN VODENJE EVIDENC, SAMOSTOJNO UREJANJE SPISOV PO KONČANIH OBRAVNAVAH, NAROKIH IN ZASLIŠANJIH, IZDELAVA POPISOV IN ARHIVIRANJE SPISOV PO DOLOČBAH SODNEGA REDA IN OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG PO ODREDBI SODNIKA ALI SODNEGA ZAPISNIKARJA, KI JE Z LETNIM RAZPOREDOM DOLOČEN ZA ORGANIZIRANJE DELA V STROJEPISNICI, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH ADMINISTRATIVNIH DEL PO ODREDBI SODNIKA, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO ODREDBI PREDSEDNIKA OKROŽNEGA SODIŠČA, PREDSEDNIKA OKRAJNEGA SODIŠČA ALI SODNIKA TER DIREKTORJA SODIŠČA
Oglasi za primerjavo
Noben oglas še ni dodan na seznam za primerjavo.
Vpišite obvestilo
Sporočilo *
Prijava
Uporabniško ime
Geslo
Ste pozabili geslo? Novo geslo